Systémové upozornění
Hlavní informace

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

dále jen „VOP

I. Základní ustanovení

1.1.        Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami

A.      kupní smlouvy, a/nebo

B.      smlouvy o poskytnutí telekomunikačních služeb

1.2.        Prodávajícím či poskytovatelem je společnost CLEAR CAR s.r.o., IČ: 05355826, DIČ CZ 05355826, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.  C 262380.

1.3.        Kupujícím či uživatelem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím či poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

Právní vztahy prodávajícího či poskytovatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými právními předpisy o spotřebitelských smlouvách a o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelemje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující či uživatel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.4.        E-shop znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.taxi-assistance.cz, jejíž hlavním účelem je zobrazení, výběr a objednání zboží či služeb kupujícím či uživatelem.

1.5.        Přístupové údaje znamenají přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené kupujícím či uživatelem do databáze E-shopu při registraci.

1.6.        Registrace znamená elektronickou registraci kupujícího či uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu.

1.7.        Uživatelský účet znamená část E-shopu, která je každému jednomu kupujícímu či uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého kupujícího či uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání přístupových údajů.

1.8.        Věc znamená zboží nabízené prodávajícím k prodeji kupujícímu prostřednictvím E-shopu a je-li k věci nabízena, tak i licence k užití této věci.

1.9.        Telekomunikační služba znamená službu nabízenou poskytovatelem uživateli prostřednictvím E-shopu.

1.10.     Kupující či uživatel podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP.

II. Informace před uzavřením smlouvy

2.1.        Prodávající (poskytovatel) informuje kupujícího (uživatele), že

2.1.1.            náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího (uživatele), prodávající (poskytovatel) si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2.1.2.            požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím (uživatelem) od prodávajícího (poskytovatele), příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího (uživatele) na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

2.1.3.            ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím (poskytovatelem) uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

2.1.4.            v případě, že kupujícím (uživatelem) je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), uzavřel-li kupní smlouvu či smlouvu o poskytnutí telekomunikačních služeb pomocí prostředků komunikace na dálku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

a)        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)        smlouvu o poskytnutí telekomunikačních služeb, ode dne převzetí SIM karty,

c)         smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

d)        smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího - poskytovatele (vzor odstoupení od smlouvy je uveden na konci těchto VOP);

2.1.5.            spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a)      poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c)       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e)      o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f)       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

g)      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

h)      o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

i)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.1.6.            v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.1.7.            spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

A. KUPNÍ SMLOUVA

III. Kupní smlouva, přechod vlastnického práva, dodání zboží

3.1.        Za účelem dosažení nejvýhodnějších cen zboží pro kupujícího, prodává prodávající zboží na základě marketingových akcí, kdy uzavření kupní smlouvy a dosažení tak nabízené ceny zboží je podmíněno zajištěním prodeje určitého množství zboží.

3.2.        Při prodeji zboží vytvoří prodávající marketingovou akci a umožní kupujícím objednávat výrobky. Objednávka je prodávajícím akceptována v případě, že zboží bude dosaženo předem uvedeného počtu objednávek na uvedené zboží a budou na tyto objednávky uhrazeny ceny zboží.

3.3.        Objednávku může kupující vytvořit tak, že na webu provozovaném prodávajícím požadované plnění (zboží nebo službu) vloží do nákupního košíku. Kupujícímu může při objednávce asistovat pracovník prodávajícího při emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku na webu, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva dle webové objednávky vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím dle bodu 3.2. těchto VOP. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu emailem na kupujícím zadaný email.

3.4.        Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

3.5.        Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.6.        Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.7.        Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci do úplného zaplacení kupní ceny.

3.8.        Prodávající odevzdá věc kupujícímu, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

3.9.        Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění dle smlouvy. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli okamžikem, kdy věc kupujícímu předá dopravce.

3.10.     Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí či způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.

3.11.     Prodávající si vyhrazuje právo marketingovou prodejní akci bez náhrady zrušit, pokud nebude dosaženo potřebného počtu objednávek dle bodu 3.2. VOP. V takovém případě prodávající vyrozumí kupujícího o neakceptaci objednávky a vrátí kupujícímu uhrazenou cenu zboží do 15-ti dnů ode dne oznámení o zrušení marketingové prodejní akcwe.

IV. Vadné plnění, přechod nebezpečí škody

4.1.        Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

4.2.        Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

4.3.        Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.4.        Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

4.5.        Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4.6.        Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

V. Odpovědnost za vady

5.1.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, tj. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.3.        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak; to se však netýká:

5.3.1.            u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

5.3.2.            na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

5.3.3.            u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

5.3.4.            vyplývá-li to z povahy věci.

5.4.        U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

5.5.        Pro kupujícího - podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě zvlášť označeno.

5.6.        Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.7.        Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5.8.        Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

5.8.1.       na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

5.8.2.       na odstranění vady opravou věci;

5.8.3.       na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

5.8.4.       odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.9.        Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5.10.     Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5.11.     Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

5.12.     Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná, pokud prodávající namítne opožděnou notifikaci vady. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VI. Záruka za jakost

6.1.        Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

6.2.        Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

6.3.        Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

B. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VII. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

7.1          Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb může s poskytovatelem uzavřít pouze držitel platného Průkazu řidiče taxislužby. Poskytovatel je tak oprávněn požadovat při objednávce od uživatele kopii občanského průkazu a kopii platného Průkazu řidiče taxislužby. Bez doložení těchto kopii dokladů není poskytovatel oprávněn akceptovat objednávku uživatele.

7.2          Smlouvu může uživatel uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném poskytovatelem tím, že požadovanou službu vloží do nákupního košíku. Uživateli může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník poskytovatele při emailové objednávce. Než uživatel závazně potvrdí objednávku na webu, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Smlouva dle webové objednávky vzniká odesláním objednávky uživatelem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky poskytovatelem. Uzavření smlouvy poskytovatel neprodleně potvrdí uživateli emailem na uživatelem zadaný email.

7.3          Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

7.4          Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

7.5          Smlouvou se poskytovatel zavazuje, že uživateli odevzdá SIM kartu, tuto aktivuje a umožní mu využívat telekomunikační služby. Uživatel se zavazuje, že SIM kartu převezme a bude hradit cenu telekomunikačních služeb dle smlouvy.

7.6          Uživatel je povinen před aktivací SIM karty složit na účet poskytovatele tzv. volací jistinu ve výši stanovené smlouvou. Pokud tak neučiní, nebude SIM karta aktivována a poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.7          Poskytovatel splní své povinnosti ze smlouvy, pokud předá uživateli aktivovanou SIM kartu a umožní-li mu užívání telekomunikačních služeb v místě plnění dle smlouvy. Má-li poskytovatel SIM kartu odeslat, odevzdá ji uživateli - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro uživatele a umožní uživateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Poskytovatel odevzdá uživateli – spotřebiteli okamžikem, kdy věc uživateli předá dopravce.

VIII. Podmínky poskytování telekomunikačních služeb

8.1.        Poskytovatel je povinen zajistit uživateli možnost čerpání telekomunikačních služeb podle smlouvy tak, aby uživatel mohl tyto služby využívat v rozsahu dohodnuté dostupnosti každé jednotlivé služby nepřetržitě 24 hodin denně. Nedostupnost do uvedené hranice bude uživateli kompenzována poměrovou slevou.

8.2.        Za počátek poskytování služeb podle smlouvy se považuje den předání aktivované SIM karty uživateli.

8.3.        Poskytovatel je oprávněn přerušit uživateli přístup k telekomunikačním službám za podmínek daných operátorem, který dodává poskytovateli telekomunikační služby.

8.4.        Případné poruchy a neavizované přerušení přístupu k telekomunikačním službám může uživatel hlásit na e-mailovou adresu: .  

8.5.        Vadou poskytované služby není vada, jejíž příčina vznikla na zařízení, do kterého uživatel instaloval SIM kartu.

IX. Další ujednání

9.1.        Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve smlouvě.

9.2.        Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a není-li sjednáno jinak, je ji možné ukončit před uplynutím sjednané doby jen dohodou smluvních stran. V případě, že uživatel nejméně 1 měsíc před vypršením doby trvání smlouvy nesdělí poskytovateli, že trvá na skončení smlouvy ve sjednaném termínu, smlouva se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla původně smlouva sjednána.

9.3.        Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možno ukončit dohodou stran nebo výpovědí. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9.4.        Uživatel je oprávněn navrhnout poskytovateli uzavření dohody o předčasném ukončení smluvního vztahu. Poskytovatel není povinen návrh uživatele přijmout nebo může podmínit sepsání takové dohody zaplacením odstupného.

9.5.        Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech uvedených ve smlouvě nebo těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy lze učinit pouze písemnou formou. Odstoupení bude považováno za řádně doručené, pokud bude doručena osobně (kurýrem nebo jinak) a jejich doručení bude potvrzeno doručovateli nebo budou zaslána doporučeným dopisem na stanovené korespondenční adresy poskytovatele nebo uživatele. Pokud kterákoliv ze smluvních stran odmítne převzít odstoupení, považuje se za den doručení třetí následující pracovní den po dni odeslání, ale to pouze za předpokladu, že odstoupení splňuje vyžadované náležitosti smlouvou a VOP a dále také tu skutečnost, že se jedná o odstoupení oprávněné. Pokud bude odstoupení vráceno osobou zajišťující doručení zpět jako nedoručitelné, je odesílatel povinen tento dokument opětovně odeslat, a to výlučně prostřednictvím držitele poštovní licence. Pokud bude zásilka vrácena i při druhém pokusu o doručení jako nedoručitelná, považuje se za den jejího doručení třetí následující pracovní den po dni opětovného odeslání, ale to pouze za předpokladu, že odstoupení splňuje vyžadované náležitosti smlouvou a VOP a dále také tu skutečnost, že se jedná o odstoupení oprávněné. Odstoupení od smlouvy nijak nemění povinnost uživatele uhradit dlužnou částku za telekomunikační služby.

9.6.        Uživatel se zavazuje platit poskytovateli za poskytování telekomunikačních služeb cenu dohodnutou ve smlouvě.

9.7.        Reklamaci vyúčtování je uživatel povinen učinit do dvou měsíců od skončení kalendářního měsíce, k němuž se reklamované vyúčtování vztahuje; po uplynutí této lhůty nárok uživatele na reklamaci zaniká.

9.8.        V případě prodlení uživatele s placením dohodnuté ceny za poskytování telekomunikačních služeb delším než 1 měsíc je poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a poskytovatel využije práva od smlouvy podle tohoto článku odstoupit, zavazuje se uživatel pro takovéto své porušení smlouvy uvedené v tomto odstavci uhradit poskytovateli vedle smluvních pokut a nákladů spojených s vymáháním pohledávek poskytovatele za uživatelem zejména náhradu škody spočívající v ušlém zisku, a to ve výši odpovídající 1/5 dohodnuté ceny za poskytování telekomunikačních služeb za dobu od data skutečného skončení Smlouvy do data doby trvání smlouvy sjednaného ve smlouvě.

X. Podmínky přenesení čísla

10.1.     Přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb

Zájemce o přenesení telefonního čísla uzavře s poskytovatelem smlouvu s žádostí o přenesení telefonního čísla od jiného mobilního či pevného poskytovatele služeb (dále též jen „opouštěný poskytovatel služeb“). Pro úspěšné přenesení čísla je uživatel povinen u přenášeného čísla platně ukončit poskytování služby elektronických komunikací (podat platnou výpověď původní smlouvy) u opouštěného poskytovatele služeb. Od opouštěného mobilního poskytovatele služeb získá uživatel jako doklad o platně ukončeném poskytování služby identifikátor (tzv. ČVOP). ČVOP je třeba dodat poskytovateli nejpozději 4 pracovní dny před plánovaným datem přenesení, aby došlo k přenesení čísla v požadovaném termínu; v případě nedodání ČVOP v požadovaném termínu je třeba na základě uzavřené Smlouvy domluvit nový termín přenesení čísla.

Uživatel a poskytovatel se při uzavření Smlouvy dohodnou na datu přenesení čísla, přičemž toto datum nesmí být v případě přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb pozdější než 60 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

10.2.     Přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb

Pro přenesení čísla od poskytovatele k jinému mobilnímu či pevnému poskytovateli služeb uživatel zadá u nově zvoleného mobilního či pevného poskytovatele služby objednávku na přenesení čísla. Zvolený poskytovatel služeb provádí přenesení čísla podle jím stanovených podmínek a platných právních předpisů.

Pro přenesení čísla je uživatel povinen podat u poskytovatele platnou výpověď Smlouvy. U mobilního  telefonního čísla získá uživatel od poskytovatele jako doklad o platném ukončení Smlouvy ČVOP, kterým se bude identifikovat u nového poskytovatele služeb. V případě přenesení telefonního čísla musí výpověď obsahovat jednoznačnou identifikaci uživatele a ukončované Smlouvy a zároveň uživatel musí nejpozději do konce uplynutí výpovědní lhůty zažádat poskytovatele o ČVOP.

Výpověď Smlouvy může uživatel podat písemně, a to buď poštou na adresu poskytovatele, přímo u poskytovatele nebo elektronicky. Výpověď musí být vlastnoručně podepsaná uživatelem, nebo v případě elektronického podání opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

Pokud přenesení čísla z jakéhokoliv důvodu neproběhne, je na výpověď pohlíženo jako na vzatou zpět a Smlouva platí v nezměněném rozsahu dále. Poskytovatel je oprávněn odmítnout přenesení čísla z důvodů uvedených v platných právních předpisech.

Uživatel může v rámci jednoho přenesení přenést více svých telefonních čísel pod jedním ČVOP, avšak musí být všechna přenášená tato čísla zařazena pod stejnou Smlouvou.

Přenesením čísla nezaniká povinnost uživatele zaplatit veškeré své peněžité závazky ze Smlouvy vůči poskytovateli vyčíslené k datu ukončení Smlouvy. O výši závazků bude poskytovatel informovat ve vyúčtování, které bude uživateli zasláno elektronicky.

10.3.     Cena přenesení čísla

Za přenesení čísla platí uživatel cenu ve výši 0,-Kč.

C. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

(pro kupní smlouvu a smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb)

XI. Osobní údaje, uživatelský účet

11.1.     Prodávající (poskytovatel) prohlašuje, že veškeré osobní údaje sdělené kupujícím (uživatelem) jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím (uživatelem) a marketingových akcí prodávajícího (poskytovatele) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží či služeb (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím (uživatelem) za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího (poskytovatele), jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

11.2.     Kupující (uživatel) dává prodávajícímu (poskytovateli) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (poskytovatele), zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

11.3.     Kupující (uživatel) má právo zřídit si registrací uživatelský účet.

11.4.     Kupující (uživatel) má povinnost zadat před vstupem do uživatelského účtu přístupové údaje.

11.5.     Identifikační údaje kupujícího (uživatele) zadané při registraci se považují za údaje zadané při objednávce každé věci, které kupující (uživatel) učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu.

11.6.     Kupující (uživatel) nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Kupující (uživatel) je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující (uživatel) v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou prodávajícímu (poskytovateli) nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto údajů je kupující (uživatel) povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu (poskytovateli). Prodávající (poskytovatel) v přiměřené lhůtě poskytne kupujícímu (uživatel)nové přístupové údaje.

XII. Objednávání, cena

12.1.     Kupující (uživatel) dostane věc či službu za cenu platnou v době objednání. Kupující (uživatel) spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

12.2.     Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení ceny u věci či služby, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně na trhu; v takovém případě prodávající (poskytovatel) nemá povinnost dodat danou věc či službu za zobrazenou cenu, kontaktuje kupujícího (uživatele) a sdělí mu skutečnou cenu a kupující (uživatel) má právo se rozhodnout, zda věc či službu za skutečnou cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se smlouva od počátku.

12.3.     Objednávat věci či služby je možné:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na .

XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1.     Odstoupení od smlouvy kupujícím (uživatelem), který je spotřebitel

13.1.1.         Kupující (uživatel) spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží či od převzetí SIM karty, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to na své náklady.

13.1.2.    Odstoupení a zboží zašle kupující - spotřebitel na adresu:

CLEAR CAR s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

13.1.3.    Zboží (či SIM kartu) je kupující (uživatel) spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

13.1.4.    Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy uvedené v těchto VOP.

13.1.5.    Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

13.2.     Odstoupení od smlouvy kupujícím (uživatelem), který je podnikatel. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se příslušná ustanovení právních předpisů na odstoupení od smlouvy mezi podnikateli.

XIV. Platební podmínky

14.1       Prodávající (poskytovatel) akceptuje následující platební podmínky:

 • hotovostní platba při převzetí zboží,
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 • platba platební kartou,
 • platba bankovním převodem.

14.2       Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

XV. Dodací podmínky

15.1.Osobní odběr:

Zboží může převzít kupující v prostorách určených prodávajícím k osobnímu odběru zboží.

15.2.Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. TOPTRANS, PPL, nebo Českou poštou s.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do 14-ti dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména uhrazení ceny objednávky), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

15.3.         Ceny dopravy jsou uvedeny na stránkách E-shopu.

15.4.         Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud takovouto zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

XV. Záruční podmínky koupě, reklamace

15.1.         Dokladem o záruce (záruční list) je nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen „záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží,  cena, množství, sériové číslo atd.).

15.2.         Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, příp. dnem uvedeným na záručním listě.

15.3.         Při prodeji zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro kupujícího - spotřebitele, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší, nebo nestanoví-li výrobce jinou dobu použitelnosti, trvanlivosti či spotřeby. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

15.4.         Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí příslušnými právními předpisy.   

15.5.         Místem pro uplatnění reklamace je: CLEAR CAR s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

15.6.         Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo).

15.7.         Kupující je povinen prodávajícího informovat o zaslání reklamovaného zboží emailem na adresu: .

15.8.         Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

15.9.         Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

15.10.      Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

15.11.      Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

XVI. Způsob vyřízení reklamace

16.1.         Je-li kupující spotřebitelem, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, od dodání reklamované věci prodávajícímu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

16.2.         Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

16.3.         Je-li kupující podnikatelem, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

16.4.         Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

16.5.         Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace věci v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou věci za novou, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace (dodání reklamované věci prodávajícímu) do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

16.6.         O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu či při uplatnění reklamace.

16.7.         V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží kupujícím do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data uplatnění reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji věci skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

16.8.         Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

16.9.         Při výdeji věci po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. 

16.10.      Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

16.11.      Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

16.12.      Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování telekomunikační služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

16.13.      Pokud telekomunikační službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s uživatelem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Poskytovatel poskytující službu elektronických komunikací není povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.

XVII. Závěrečná ustanovení

17.1.Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2017.

17.2.         V případě registrace kupujícího (uživatele) jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku a prodávající (poskytovatel) je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP; změnu oznámí prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu kupujícího (uživatele) zadanou do databáze E-shopu. Kupující (uživatel) má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 1 měsíce od prvního přihlášení se do uživatelského účtu po oznámení změny VOP (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky kupujícího – uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíce, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

XVIII.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(dle ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

                                                                                  V ..................... dne ........................

                                                                                         CLEAR CAR s.r.o.

                                                                                         Rybná 716/24

                                                                                         110 00 Praha 1

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy/smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené dne ....................................., na jejímž základě mi bylo vaší společností dodáno následující zboží: ……………………………………………/na jejímž základě je mi poskytována služba ………………………………………… Zboží/služba bylo objednáno pod číslem objednávky č. ­­­…………… a fakturováno fakturou č. ………………

………(podpis)……………

Jméno a příjmení

adresa

Pokud budete tento web nadále používat, vyjadřujete tím souhlas s používáním souborů cookies. OK